Skip to content Skip to footer

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
UYARINCA
AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ
Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. olarak web sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimiz ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Internet sitemizi ziyaretiniz ve site üzerinden yapmış olduğunu işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Internet sitemizi ziyaretiniz sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve sorumlu birimimizin bulunduğu ülkede yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Internet sitemiz, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler de içerebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. Maddesi uyarınca veri sorumlusu olan şirketimiz Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş.. (“Belkim Kimyevi Maddeler”) kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu madde uyarınca işbu Aydınlatma Metni,  KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca siz veri sahipleri aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.

a. Veri Sorumlusunun Kimliği: KVKK’nın 3/1 (ı) maddesinde de veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine,  veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir.

Belkim Kimyevi Maddeler gerek bu internet sitesi gerekse diğer mecralarda bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sebebiyle KVKK’nun kapsamında, ‘veri sorumlusu’ sıfatına haiz olabilir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş olup, Gebze Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 5421 sicil numarası ile kayıtlı, 0163001800400014  Mersis Numaralı, şirket merkezi Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad. No:125/4  Gebze/Kocaeli  adresinde bulunan Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş.’dir.

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Belkim Kimyevi Maddeler’in yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.belkim.com internet adresinden ulaşabileceğiniz Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda yer verilmiştir.

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; bu site üzerinden Şirketimiz ürünlerinin satış ve pazarlamasının yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.belkim.com internet adresinden ulaşabileceğiniz Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

d. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz şirketimiz Belkim Kimyevi Maddeler tarafından, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla işbu internet sitesinin kullanımı ile yaptığınız kayıtlar, satış ile ilgili doldurulan formlar ve Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler dahil farklı kanallarla ve yasalara uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e. Kişisel Veri Sahibinin Hakları: Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.belkim.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş.  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Belgin Madeni Yağlar, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel Verileriniz ile ilgili olarak şirketimizden talep ettiğiniz bilgilerin teminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, bu bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin ödenmesi koşulu ile temin edilecektir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

SEÇME OLANAKLARI
Yasal zorunluluk ve sözleşmesel ilişkilerimiz sebebiyle kaydettiklerimiz saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek amacı ile yararlanmak istiyoruz. Kişisel Verilerinizi bu amaçla kullanmamıza izin vermek sizin inisiyatifinizde olup, onay vermemeniz veya daha önce vermiş olduğunu onayları geri almak istemeniz halinde bilgileriniz erişime kapatılarak bu amaçlarla kullanımlarına son verilecektir.

ÇEREZLER (COOKIES)
Kullanıcıların tercihlerinin izlenmesi amacıyla internet sitemizde çerezler (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve internet sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Çerezler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Çerezler; sizin bilgisayarınızdan daha önce internet sitemize erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir.

Internet sitemizi çerezler olmaksızın da kullanabilirsiniz çerezlerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, browser ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Ancak birçok browserın çerezleri otomatik olarak kabul ettiği ve çerez kabul etmemeniz halinde internet sitemizi kullanımınızın sınırlanabileceğini hususunda dikkatinizi çekmek isteriz.

GÜVENLİK
Şirketimizce toplanmasına izin verdiğiniz kişisel verilerinizi, kayıp, hasar ve yetkisiz kişilerin erişimine engel olmak amacıyla koruyor ve bu amaçla bir kısım güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir.

BİLGİ EDİNME HAKKI;
KVKK kapsamında Şirketimiz tarafından kaydedilen kişisel verilerinizin var olup olmadığını hususunda size bilgi ve varsa, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Kişisel Verileriniz ile ilgili bilgi edinmek istemeniz halinde ekli başvuru formunu doldurarak ya da info@belkim.com adresine mail atarak, şirketimize göndermenizi rica ediyoruz. Talebiniz 30 gün içinde cevaplanacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 1. GİRİŞ

1.1. AMAÇ
Bu Politika’nın temel amacı, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun getirdiği yükümlülükleri Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. süreçlerine ve sistemlerine uyarlamak ve bu konu ile ilgili yetki ve sorumlulukları ortaya koymaktır.

1.2. KAPSAM
Bu Politika; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerinin Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. bünyesinde kişisel verilerin korunmasına yönelik hem yasal gerekliliklerin karşılanması hem de bu konu ile ilintili süreçlerin tanımlanması ve yönetilmesine yönelik tüm yaklaşımları kapsar.

1.3. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ
Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. tarafından düzenlenerek 30 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika Şirketimizin internet sitesinde (www.belkim.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilere de iletilir. Bu Politika’nın Şirket genelinde uygulanmasından, Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi sorumludur.

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Şirketimiz, KVK Kanunu’na uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik teknik ve idari önlemeleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler: Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Teknik Tedbirler:
· Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.,
· Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.
 · Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

İdari Tedbirler:
 · Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
· Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
· Şirketimizin iş birimlerinin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin 6698 Sayılı Kanunun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmüş olduğu faaliyet özelinde belirlenmektedir.
 · Şirketimiz ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Şirketin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar koyulmaktadır.

2.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler:
Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Teknik Tedbirler:
· Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmaktadır.
· Hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
· Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
· Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

İdari Tedbirler:
· Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
· Hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
· Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
· Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

2.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması
Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Teknik Tedbirler:
· Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
· Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.
· Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmaktadır
· Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için uygun yedekleme programları kullanılmaktadır.

İdari Tedbirler:
· Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.
· Şirketimiz tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

2.1.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi
KVK Kanunu’na uygun olarak Şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler Genel Müdür Koordinasyonunda yapılmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

2.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler
İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVK Kanunu’na uygun olarak bu durumun en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistem kurulmuştur.

2.2. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARI ŞİRKETİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ
Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’na uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

2.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. (özel nitelikli kişisel veri: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ve biyometrik veriler ile hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel veriler).  

2.4. İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİM
Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için gerekli bilgilendirme ve eğitimler düzenler. Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. mevcut çalışanlarının ve yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli bilgi oryantasyon sırasında verilir ve rızaları alınır.

2.5. İŞ ORTAKLARI VE TEDARİKÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI
Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş ortaklarına bilgilendirme yapmıştır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
Şirketimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’na uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işlemekte ve muhafaza etmektedir. Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Şirketimiz, KVK Kanununa uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Şirketimiz, KVK Kanunu’na uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ
3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme:
Verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama:
Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme:
Meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacı açık ve kesin olarak belirlenmektedir. Şirketimiz kişisel verileri sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma:
Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme:
Kişisel veriler ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir; gelecekte kullanma ihtimali ile kişisel veriler saklanmamaktadır.

3.2. KİŞİSEL VERİLERİ, KVK KANUNU’NUN 5’İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLEME
Mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası olan durumlarda işlemektedir.

3.3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
Şirketimiz, KVK Kanunu’na uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır ve kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

3.4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Özel nitelikli kişisel verilerden dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler dışındakiler alınmamakta, işlenmemekte, saklanmamakta ve paylaşılmamaktadır. Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:
· Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
· Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; – Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, – Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara, aktarılabilmektedir.

3.5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak (Bkz. Bölüm II/Başlık 1) kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

3.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması:
Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilir.

3.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması:
Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası olan durumlarda üçüncü kişilere aktarabilir.
· Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
· Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; – Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, işlenebilmektedir.

3.6. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
Şirketimiz kişisel verileri yurt dışına aktarmamaktadır.

4. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ
Şirketimiz, KVK Kanunu gereği aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

4.1. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU
Şirketimiz nezdinde, KVK Kanunu’nun uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak; KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve bütün yükümlülüklere uyarak bu Politika kapsamındaki sürelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-posta gibi bilgiler
Lokasyon Verisi Kişisel veri sahibinin ürün ve hizmetlerimizi kullanımı sırasında veya çalışanlarımız ile işbirliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler
Müşteri Bilgisi Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler
Müşteri İşlem Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen veriyi ifade eder.  Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
İşlem Güvenliği Bilgisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz
Risk Yönetimi Bilgisi Teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler
Finansal Bilgi Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler
Özlük Bilgisi Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri
Çalışan Adayı Bilgisi Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi Çalışanlara veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi işin işlenen kişisel verileriniz
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz
Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel verileriniz Özel Nitelikli Kişisel Veri 6698 Sayılı Kanun’un 6’ıncımaddesinde belirtilen veriler
Pazarlama Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
Olay Yönetim Bilgisi Şirketimizin, çalışanlarının, hissedarlarının etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgiler ve değerlendirmeler
Görsel/İşitsel Veri Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.

4.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;
· Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi
· Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
· Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
· Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi
· Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
· Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması
· Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması
· Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
· Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirket kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır. Şirketimiz, kişisel verileri; yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi; Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi; insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işlemektedir.
· Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
· Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
· Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
· Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası
· Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
· Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
· Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
· Etkinlik yönetimi
· Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
· Hukuk işlerinin takibi
· İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
· İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
· İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
· İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
· Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
· Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
· Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
· Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
· Müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi
· Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi
· Personel temin süreçlerinin yürütülmesi
· Satış sonrası destek hizmetleri
· Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
· Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini
· Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
· Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
· Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli    operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
· Şirket içi atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası
· Şirket yerleşkesinin güvenliğinin temini
· Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
· Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
· Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
· Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
· Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
· Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
· Üretim için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması ve icrası
· Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
· Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
· Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
· Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası
· Ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve/veya pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
· Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
· Yetenek – kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası
· Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Bu amaçlar çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin önemli bir kısmı, Kanunda belirtilen kişisel veri sahibinin açık rızasını gerektirmeyen faaliyet ve süreçlerdir. Şirketimiz Kanun’un anılan maddeleri kapsamında olmayan faaliyet ve süreçleri için kişisel veri sahibinin açık rızasını ayrıca almaktadır.

4.3. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ
Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON
Şirketimiz tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politika’nın uygulama kapsamı müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişilerle sınırlıdır.

6. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI
Şirketimiz, KVK Kanunu’nuna uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. Şirketimiz KVK Kanunu’nuna uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 • Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. işbirliklerine,
 • Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. tedarikçilerine,
 • Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. iştiraklerine,
 • Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. Hissedarlarına,
 • Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı

İşbirliği Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken şirketimizin ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak Tedarikçi Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Şirketimize hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

İştiraklerimiz Şirketimizin hissedarı olduğu şirketler Şirketimizin ileride tesis edilebilecek iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak

Hissedarlarımız İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan ana hissedarlarımız İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

7. KİŞİSEL VERİLERİN KANUNDAKİ İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ
Şirketimiz, KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

7.1. KİŞİSELVERİLERİNVEÖZELNİTELİKLİKİŞİSELVERİLERİN İŞLENMESİ
7.1.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda bu bölüm altında 7.1.2. Başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un belirtilen (Bkz. Bölüm 3.1.) genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir. (i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işbu başlığın (ii), (iii), (iv) (v), (vi), (vii) ve (viii)’de yer alan şartlardan herhangi biri yok ise, Şirketimiz tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, veri sahibinden Şirket tarafından belirlenmiş yasal yöntemler ile açık rıza alınmaktadır.

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

(iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: Baygınlık geçiren müşterinin kan grubu bilgisinin arkadaşları tarafından doktorlara verilmesi.

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Örnek: Otomobil satın alan kişinin isim ve iletişim bilgilerinin alınması

(v) Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: Mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması.

(vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. Örnek: Bir internet sitesinde belli özelliklere sahip araba satın almak istediğini belirten ve telefon numarasını yazan kişinin bu verileri artık onun açık rızası olmaksızın bu kapsamla sınırlı kalmak kaydıyla işlenebilir. Bu çerçevede ilgili özellikteki arabayı satmak isteyen kişiler herhangi bir rızaya ihtiyaç duymadan ilgili kişiye ulaşabileceklerdir.  

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: İspat niteliği olan verilerin (satış sözleşmesinin, faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması.
 • Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: Muhasebe tarafından şirket içi hesaplamalar yapılması amacıyla kişisel veri işlenmesi.

7.1.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: (i) Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, (ii) Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

8. BİNA, TESİS GİRİŞLERİ İLE BİNA TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİZİ YARETÇİLERİ
Şirketimiz tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimiz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

8.1. BELKİM KİMYEVİ MADDELER TİC. VE SAN. A.Ş. BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ
Güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, veri sahibinin ve diğer kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak ve bu sayılanların meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

8.1.1. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı
Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

8.1.2. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi
Şirketimiz, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

8.1.3. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması
Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’na uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirketimiz internet sitesinde Politika yayımlanmakta (çevrimiçi Politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma).

8.1.4. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık
Şirketimiz, KVK Kanunu’na uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

8.1.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Şirketimiz kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

8.1.6. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi
Şirketimizin, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri isimli başlığında yer verilmiştir.

8.1.7. İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi çerçevesinde verilerin gizliliğini koruma yükümlülüğü altındadır.

8.2. BELKİM KİMYEVİ MADDELER TİC. VE SAN. A.Ş. BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ
Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. binalarına gelen kişilerin kişisel verileri elde edilirken ya da Şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte, ve ilgili kişisel veriler fiziki ve/veya elektronik ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

8.3. BELKİM KİMYEVİ MADDELER TİC. VE SAN. A.Ş. BİNA ve TESİSLERİNDE ZİYARETÇİLERİMİZE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI
Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; Şirketimiz tarafından Bina ve Tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. çalışanının erişimi bulunmaktadır.

8.4. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ
Şirketimiz, sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevirimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. Kurabiyeler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydetmektedir. Şirketimizin yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili internet sitelerinin “Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası” metinleri içerisinde yer almaktadır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI
9.1. BELKİM KİMYEVİ MADDELER TİC. VE SAN. A.Ş. ’NIN KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ETME VE ANONİMLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi ve KVK Kanunu’na göre ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Şirketimizin KVK Kanunu’nun Madde 5 fıkra (2) hükümleri uyarınca kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan hallerde veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.

9.2. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ
9.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri
Şirketimiz tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Fiziksel Olarak Yok Etme
 • Yazılımdan Güvenli Olarak Silme
 • Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

9.2.2. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağı için başvuru ile ilgili haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.

Şirketimiz tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

 • Maskeleme
 • Toplulaştırma
 • Veri Türetme
 • Veri Karma

10.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri bu bölümün 10.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemle Şirketimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir: (1) www.belkim.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. GOSB İhsan Dede Cad. No:125/4 Gebze/Kocaeli adresine şahsen iletilmesi (2) www.belkim.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. GOSB İhsan Dede Cad. No:125/4 Gebze/Kocaeli adresine noter vasıtası ile gönderilmesi

(3) www.belkim.com.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun belkim@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname aslı ibraz edilmelidir. Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için yapacakları başvuruda, yukarıda bağlantı sağlanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”nu dolduracaklardır. Bu formda yapılacak başvurunun yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu ücretin yatırılması usulü Başvuru Formunda belirtilecektir. Bu ücretin tarif edilen usule uygun olarak yatırılmaması halinde başvurular dikkate alınmayacaktır. 10.1.4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVKK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

10.2. BELKİM KİMYEVİ MADDELER TİC. Ve SAN. A.Ş BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ
10.2.1. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi
Kişisel veri sahibinin, talebini Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır.

10.2.2. Şirketimizin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler
Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

10.2.3. Şirketimizin, Kişisel Veri sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı
Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması

12. ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİM YAPISI
Şirket bünyesinde Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politika, prosedür ve talimatları yönetmek üzere Genel Müdürlük Koordinasyonunda “Kişisel Verilerin Korunması Komitesi” kurulmuştur. Bu çerçevede İnsan kaynakları Müdürü Verbis Temsilcisi olarak görevlendirmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmektedir.
· Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politika, prosedür ve talimatların oluşturulmasını sağlamak ve bunları devreye almak.
· Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak.
· Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek; ilgili bölümleri yükümlendirmek; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak.
· Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirketin işbirliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.
· Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak.
· Kişisel verilerin korunması ve politika, prosedür ve talimatların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak.
· Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak.
· Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek.
· Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politika, prosedür ve talimatlardaki değişikliklerin hazırlanmasını ve yürürlüğe konulmasını sağlamak.
· Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.
· Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek.
· Şirket yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

EK-3 ÇALIŞAN ADAYLARININ VE İŞ ORTAKLARI ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ HAKLARIN KULLANILMASI VE BAŞVURU

Çalışan Adayları Çalışan adaylarının işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, Şirketimiz tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir:
· Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
· Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,
· Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
· İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
· Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

Çalışan adayları da veri sahibi olmalarından kaynaklanan hakları ile ilgili taleplerini, Şirketimize açıklanan yöntemle iletebileceklerdir.
· Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu;
· Adayların şirketimize e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,
· İstihdam ve ya danışmanlık şirketleri; Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
· Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,
· Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

İş Ortaklarının Çalışanları Şirketimiz, iş ortakları ile kurmuş olduğu ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi kapsamında, iş ortakların çalışanlarına ilişkin kişisel verileri işleyebilmektedir. Çalışan adayları veri Sahibi olmalarından kaynaklanan hakları ile ilgili taleplerini, Şirketimize, daha önce açıklanan yöntemle iletebileceklerdir.

Sürdürülebilirlik için biz de varız

Kullandığımız tüm materyaller geridönüştürülebilir ve çevre dostu ürünlerden oluşmaktadır.
Belkim ailesi olarak üretirken doğayı da korumayı kendimize amaç ediniyoruz.


Belkim bir Belgin Holding kuruluşudur.
BELKİM KİMYEVİ MADDELER TİC. VE SAN. A.Ş. GEBZE OSB MAH. İHSAN DEDE CAD. NO: 125/4 GEBZE-KOCAELİ
Tel: +90 262 751 22 52 - 53 • Fax: +90 262 751 26 03 • info@belkim.com
Tüm hakları saklıdır. © 2017 • GizlilikKullanım ŞartlarıKVKK